Spółdzielnia  Mieszkaniowa
 
                       ZGORZELEC
 

Historia

 
 
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgorzelcu została wpisana do rejestru sądowego w dniu 31.01.1966 roku . Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków odbyło się w Zgorzelcu 24.10.1965 roku i wzięło w nim udział ponad dwieście osób. Była to pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa działająca w mieście. Pierwszym prezesem zarządu został Pan Henryk Ornass. Zgodnie ze statutem spółdzielnia miała działać na terenie miasta i powiatu Zgorzelec.

     Pierwszy plan działalności spółdzielni przewidywał realizację w latach 1966-69 trzech bloków mieszkalnych o 159 mieszkaniach. Źródłem finansowania miał być kredyt bankowy spłacany w okresie 45lat. Jednak pierwszy budynek wielorodzinny przy ul. Bolesława Chrobrego 1/3/5 z 45 mieszkaniami oddano do użytku w kwietniu 1970 roku , co zapoczątkowało szybki rozwój spółdzielni.

    Od początku lat siedemdziesiątych spółdzielnia regularnie realizowała i oddawała do użytku po kilkadziesiąt mieszkań rocznie. Na podkreślenie zasługuje  fakt, że działalność inwestycyjna była kontynuowana także w ostatnich latach, pomimo niekorzystnych ogólnych trendów w budownictwie spółdzielczym w kraju. W związku ze zmianami w systemie kredytowania spółdzielnia realizowała w tym czasie budynki na zasadzie bieżącego finansowania z wpłat członków . Zmieniła się także forma budynków: w miejsce bloków z wielkiej płyty zaczęto budować w centrum Zgorzelca zabudowę typu plombowego o charakterze nawiązującym do kamienic z początku stulecia, z usługami na parterach i wysokimi dachami. Podobną formę uzyskały także budynki mieszkalne przy ul. Iwaszkiewicza oddane do użytku na przełomie lat 1997- 2000.

Obecny stan zasobów spółdzielczych przedstawia się następująco :
 
            Liczba budynków            -      46

            Liczba mieszkań              - 2.626

            Liczba lokali użytkowych -      90

            Liczba garaży                  -    174

           Powierzchnia użytkowa w m kw. ogółem:     146.473,05

          

Zasoby w Zgorzelcu zlokalizowane są w trzech rejonach miasta: na południowym zachodzie, na osiedlu Zachód oraz budynki w centrum miasta.

Liczba członków i kandydatów przedstawia się następująco :

1.Członkowie ogółem                           2.940

   w tym:

  - oczekujący na przydział mieszkania      343

  - zamieszkali                                       2.597

2.Kandydaci ogółem                                184

     W okresie istnienia spółdzielni znacznym zmianom ulegała struktura organizacyjna spółdzielni oraz zatrudnienie, które obecnie wynosi 31 etatów.

     Na podkreślenie zasługuje fakt, iż długoletnim pracownikiem, a następnie Prezesem w okresie od 1978 roku do 1993 roku był Pan Jerzy Jankowski - polski polityk, działacz spółdzielczy, poseł na Sejm I, II i III kadencji.
Od początku lat 90 kieruje naczelnymi organami samorządu spółdzielczego - najpierw Naczelną Radą Spółdzielczą, a następnie Krajową Radą Spółdzielczą  (jako przewodniczący zgromadzenia ogólnego KRS).

     Zwieńczeniem jego dorobku zawodowego jest uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w kierunku szeroko pojętej gospodarki mieszkaniowej.

   Obecnie Prezesem Zarządu jest Pan Lech Detko, który w Spółdzielni pracuje od 1987 roku , początkowo jako z-ca Prezesa ds. eksploatacji , a od 1993 roku jako Prezes Zarządu. 

    Działalność Spółdzielni w okresie kilku ostatnich lat skupiła się w szczególności na gospodarowaniu posiadanymi zasobami mieszkaniowymi , bowiem od 2002 roku nie były realizowane nowe inwestycje. Pozwoliło to jednak skupić się na modernizacji posiadanych zasobów , co znacznie podniosło komfort zamieszkiwania i estetykę.